Åpent møte om frivillighet

Torsdag 21.september kl.18-20 arrangerer Drangedal kommune, i samarbeid med Tørdal bygdeutvikling et åpent møte på Furuheim, om frivillighet i Drangedal.

Innhold

Målet med møtet er å finne ut av hvordan kommunen i samarbeid med kommunens frivillighet, kan få til en mer aktiv frivillighetspolitikk. på bakgrunn av innspill og dialog, skal det lages en frivillighetsmelding. Den kan legge føringer som gir lag og foreninger flere muligheter til videre utvikling på egne premisser.

Frivillighetens betydning

Frivillighet er en av de viktigste bærebjelkene i lokalsamfunnet. Den har stor betydning for innbyggernes helse og trivsel, den skaper positive møteplasser og gode folkehelsetiltak.

Agenda og fokus på møtet

Hovedfokus på møtet: Innspill om hva som finnes av organisasjoner og aktivitet, utfordringer og muligheter.
Kort informasjon om økonomiske tilskuddsordninger, om turveier, trafikksikkerhet mm.

Møtet legges opp som en kafèdialog hvor deltakerne kan sitte i grupper og komme med forslag og diskutere. Tema kan være ulike muligheter og utfordringer som f eks:

  1. Hvilken aktivitet er det i ulike organisasjoner i grenda?
  2. Andre aktiviteter som ønskes som ikke finnes i dag?
  3. Hva skal til for at flere skal engasjere seg ?
  4. Hva kan kommunen gjøre for å legge til rette for enda mer frivillig aktivitet?
  5. Hva skal til for at ulike lag og foreninger kan etablere et tettere samarbeid? -Med kommunen? Andre organisasjoner?
  6. Hvordan inkludere flere grupper i frivilligheten?

Viser til aktivitetstilskudd som kommunen deler ut 2 ganger i året: Prioriterte grupper er barn og unge opp til 20 år, funksjonshemmede og flyktninger/innvandrere. Prioriterte aktiviteter: tiltak som er direkte aktivitetsretta, som bidrar til egenaktivitet og holdningsskapning og som dekker hele kommunen.

Drangedal kommune ønsker å være en god støttespiller for frivilligheten.

Drangedal kommune ønsker at lag, foreninger og enkeltpersoner er aktivt med i en prosess for å utvikle kommunens frivillighetspolitikk.

Kontaktpersoner: Åse Hamre, tlf 913 69 93 og Kari Vogsland, tlf 41306354. Møtet ledes av Anne Kjendsheim og Kari Vogsland, Drangedal kommune.


Publisert: 20.09.2017 14:18
Sist endret: 20.09.2017 15:35