Detaljplan for Lauvåsen 1 m. fl - offentlig høring og ettersyn

Innhold

Detaljplan for Lauvåsen 1 m.fl. - offentlig høring og ettersyn

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 20.06.2018 sak 24/19
Følgende vedtak ble fattet:
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljøs vedtak/ innstilling Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges deltajregulering for Lauvåsen 1 m.fl (planid: 20180004) ut på høring og offentlig ettersyn med følgende tillegg i bestemmelsene:

  • 3.4.C: Det skal settes opp gjerde/stengsel langs fortau mot parkeringsarealet
  • 3.4.D: Byggedeltajplan for fortau skal godkjennes før bygging

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å lage en detaljreguleringplan med formål forretning.

Frist for uttale settes til 20. august 2019.

Dokumeter i saken finner du her


Publisert: 21.06.2019 11:38
Sist endret: 21.06.2019 11:40