Detaljregulering Bjønnåsen - Langbråten hyttefelt

Innhold

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 12.04.2018 i sak 17/18 
Følgende vedtak ble fattet: 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-11, legges detaljreguleringsplan for Bjønnåsen-Langbråten hyttefelt ut til offentlig høring med følgende endring i bestemmelsene, det settes inn nye punkter: 

• 3.1:Arealbruk: område H16 kan bebygges med inntil 3 fritidsboliger.
• 3.2: Det kan settes opp garasje på ett plan på inntil 30 m2 BRA
• 3.3: Det kan settes opp bod/grillhytte på inntil 15 m2 BRA

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-14 oppheves gjeldende reguleringsplaner for Bjønnåsen med planid 20060009 og Langbråten med planid.20130003. Ny plan får navnet Bjønnåsen-Langbråten med planid 20170003.

Høringsfristen settes til 24 mai 2018 og eventuelle merknader/ innspill merkes med: Bjønnåsen - Langbråten hyttefelt

Planområdet er ca 514 daa og ligger ved Henseid i Drangedal kommune.
Gjeldende reguleringsplaner for Bjønnåsen og Langbråten oppheves. De sammenføyes med felt B9 i KDP-Toke med Oseidvann.

Papirutgaven av detaljreguleringsplanen er lagt ut på Drangedal kommunes servicesenter og på kommunens hjemmeside.

Høringsdokumentene finner du her


Publisert: 20.04.2018 11:53
Sist endret: 20.04.2018 11:55