Detaljreguleringsplan for Bostrak Massetak

Innhold

Kommunestyret har behandlet saken i møte 14.06.2018 sak 50/18. Kommunestyrets vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas   forslag til detaljreguleringsplan for Bostrak massetak (planid: 20160003) med   plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med følgende endringer i   bestemmelsene.

  •   Punkt 5.1: Før det gis   igangsettelsestillatelse må avkjøyring frå Fv 38 utbetrast og rekkverk   forlengast. Det må inngåast ein gjennomføringsavtale med Statens Vegvesen,   med byggeplan og teikningar av tiltaket

Dokumentene i saken finner du her under planer og reguleringsplaner.  

Vedtaket kan påklages til kommunal- og moderniseringsdepartementet. Eventuell klage skal først fremmes skriftlig for utvalg for Plan, teknikk, næring og miljø og sendes til Samfunn og kommunikasjon, gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal innen 14 juli 2018.

 


Publisert: 21.06.2018 15:12
Sist endret: 21.06.2018 15:18