Detaljregulering Bleka Søliane

Innhold

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø  har behandlet saken i møte 19.08.2021 sak 62/21

Følgende vedtak ble fattet:

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø s vedtak/innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-12 jf. § 12-3 vedtar hovedutvalg for Plan, næring, teknikk og miljø forslag til detaljregulering for Bleka Søliane   planid:20190001, og legger planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker.

Gjeldende reguleringsplan for området P oppheves og området blir en del av forslag til ny plan.

Planforslaget sendes ut til offentlige høringsinstanser, planområdets grunneiere, festere og berørte naboer.

Planen med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på kommunens servicekontor. Drangedal kommune.

Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget, se også kommunens hjemmeside. www.drangedal.kommune.no

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal eller på e-post til mss@drangedal.kommune.no innen 8. oktober 2021

  

 


Publisert: 24.08.2021 09:36
Sist endret: 24.08.2021 09:39