Godkjenning av detaljreguleringsplan for Lauvåsen 1 m.fl.

Innhold

Vedtak i kommunestyret 19.09.2019 i sak 57/2019

Kommunestyret i Drangedal vedtok i møte 19.09.2019 i sak 57/19 følgende:
Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Lauvåsen 1 m. fl med følgende endring i plankartet:
Det legges inn frisiktlinjer i plankartet.

Saksdokumenter

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter finner du som vedlegg nederst på denne siden.

Dokumenter vil også være tilgjengelig på kommunens Servicekontor i perioden frem til klagefristen utløper.
Ønske om kopi av dokumenter rettes til Servicekontoret tlf. 3599 7000 eller til Samfunn og kommunikasjon 3599 7040.

Klage

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette brevet og planvedtaket blir kunngjort i Drangedalsposten 26 september 2019. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 17 oktober 2019. (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen).  

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt fram senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Dokumenter i saken

Brev ut - godkjenning av detaljreguleringsplan Lauvåsen 1. m.fl.

Planbeskrivelse Lauvåsen 1. m.fl.

Reguleringsbestemmelser Lauvåsen 1. m.fl.

Plankart Lauvåsen 1.m.fl.

Saksutskrift - sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lauvåsen 1. m.fl

Vedtak KS 19092019 sak 57-19 - Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lauvåsen 1. m.fl.

 

 

  

 

 

 

 

 


Publisert: 24.09.2019 13:17
Sist endret: 24.09.2019 13:39