Høring – forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass m.m.

Innhold

Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915–2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og
omsorgstjenesteloven. Bestemmelsene omfatter rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister. Det vises til vedlegg der de nye bestemmelsene gjengis i fulltekst.

* Høringsbrev - lokal forskrift.
* Vedlegg til lokal forskrift.
* Forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse- og omsorgstjenester i institusjon eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, vurderingsmomenter og   vurderingslister m.m.

Høringsfristen er satt til 24. april 2017, og en ber om at høringssvar sendes elektronisk til postmottak@drangedal.kommune.no.  På bakgrunn av innkomne høringssvar vil det bli vurdert endringer i vedlagte forslag til forskrift. Høringssvarene vil bli oppsummert i et høringsdokument som vil følge saken som vedlegg i den politiske behandlingen av den kommunale forskrift.

 

 

 


Publisert: 06.03.2017 10:17
Sist endret: 06.03.2017 10:36