Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering Varpet Industriområde

Innhold

Høring og offentlig ettersyn, forslag til detaljreguleirngsplan for Varpet, planid 20200001

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 15.04.2021 sak 31/21

Følgende vedtak ble fattet:

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljøs vedtak/innstilling

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø fremmer detaljreguleringsplan   for Varpet, planid 20200001, og legger den ut til høring og offentlig   ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10 med tilhørende dokumenter. Konsekvensutredning, plankart, planbeskrivelse,   planbestemmelser og illustrasjoner.

Hensikten med planen er å lege til rette for etablering av industri/datasenterindustri i form av datasenter.

Merknader til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Drangedal kommune, avdeling for plan, næring og utvikling innen 28. mai 2021. Merknader sendes postmottak@drangedal.kommune.no og merkes med "detaljreguleringsplan for Varpet"

Alle dokumenter i saken finner du her


Publisert: 19.04.2021 09:55
Sist endret: 19.04.2021 09:56