Igangsetting av planarbeid Stemmen Industriområde

Innhold

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Gnr32/Bnr1, 32/127, 32/128, 32/189, 32/208, 32/231, 32/473 m/flere i Drangedal, setter i gang arbeid med
reguleringsplan, detaljplan, for Stemmen Næringsområde.
PLANID: 20170002

Formålet med reguleringen er å oppdatere eksisterende plan, tilrettelegging for kombinerte formål – industri / forretning / kontor / renovasjon / kommunaltekniske, NF og arealer til samferdsel.
Området er i Reguleringsplan for industriområde Stemmen, planID1967000, vist som industri og offentlig friområde. I kommeplanens arealdel, planID20150001, er
området vist som næringsbebyggelse.

Dokumentene finner du her under reguleringsplaner


Publisert: 04.05.2018 15:05
Sist endret: 04.05.2018 15:08