KDP Toke med Oseidvann

Innhold

Kommunestyret gjorde i møte 12.12.2019 følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, vedtas revidert forslag til kommunedelplan for Toke med Oseidvann med følgende endring:

Punkt 6.2.4 d
Brygger, atkomstveger og andre konstruksjoner skal ha et begrenset omfang og tilpasses omgivelsene. Det kan tillates oppføring og forlengelse av brygger slik at disse totalt får et areal på 12 kvadrat og ikke plass til mer enn 4 båtplasser. (5 båtplasser eller mer krever reguleringsplan). For å legge til rette for atkomst til flytebrygger tillates anlagt en platting med maksimal størrelse på 4 kvadrat på land og landgang mellom platting og flytebrygge. Langangen kan ha bredde inntil 1,2 m og tilstrekkelig lengde for å sikre tilgjengelighet ved laveste vannstand i Toke.

Vedtatt plankart, bestemmelser og retningslinjer og planbeskrivelse finner du her


Publisert: 13.12.2019 14:29
Sist endret: 13.12.2019 14:32