Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2029, varsel om planoppstart og høring og offentlig ettersyn av planprogrammet.

Innhold