Kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Fra og med 15. november åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2017. Søknadsfristen i 2017 er 1. mars. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2018.

Innhold

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema på www.idrettsanlegg.no. Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 15. november 2016. Regnskapsskjema er også tilgjengelig på www.idrettsanlegg.no.

Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende tre punkter:

  • Ordningen gjelder anlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010.
  • Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.
  • Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Nærmere om kompensasjonsordningen i 2017

Tildeling av kompensasjon forutsetter bevilgning fra Stortinget. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søknader.

Kulturdepartementet har fastsatt Bestemmelser for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg – 2017. Disse følger vedlagt. Bestemmelsene er også tilgjengelige på departementets hjemmesider. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen og vil behandle mottatte søknader på grunnlag av de fastsatte bestemmelsene. Henvendelser vedrørende søknader om kompensasjon rettes til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til idrettsanlegg, med unntak av kommuner/ fylkeskommuner og kommunale foretak. Det kan søkes om kompensasjon knyttet til de anleggselementer som er berettiget tilskudd fra spillemidlene.

Det skal søkes på grunnlag av anleggsregnskap som er kontrollert og attestert av revisor. Dette er samme regnskap som legges til grunn for utbetaling av spillemiddeltilskudd. Det er kommunens revisor som skal gjennomgå og kontrollere regnskapet. Kontroll av regnskap for anlegg med spillemiddeltilskudd inntil kr 200 000 kan utføres av annen revisor, for eksempel organisasjonens tillitsvalgte revisor.


Publisert: 16.11.2016 13:28
Sist endret: 16.11.2016 13:40