Kontigentkassa i Drangedal

Innhold

Målgruppa for kontingentkassa er barn og unge i alderen 6 år til de er ferdige med videregående skole, som er berørt av lavinntektsproblematikk og har bostedsadresse i Drangedal.

Hva kan det søkes støtte til?

Støtten skal dekke kontingent eller utstyr som er nødvendig for å delta i organisert fritidsaktivitet. Vi gir inntil kr. 3.000,- pr. person i året. Tilskuddet gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte. I særskilte tilfeller kan det gis ytterligere støtte til f.eks. deltagelse i lagturneringer, cuper og leirer.

Hvem kan søke?

Det er kun voksne rundt barnet/ungdommen som kan søke. Dette er for eksempel helsesøstre, lærere, miljøarbeidere, lagledere, trenere med flere.
Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Krav til søker

Søkeren har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten. Dette innebærer å sørge for at barnet husker på/kommer seg til aktiviteten i starten, ikke at den voksne må følge på alle aktivitetene hver gang. Det er søkeren som vurderer om familien er i en slik situasjon at utgiftene ikke kan dekkes av familien.

Slik søker du

Det skal søkes på eget søknadsskjema . Vær nøye med å lese informasjonsbrevet og fylle ut hele søknadsskjemaet. 

Husk å legge ved eventuelle fakturaer, kvitteringer eller lignende.

Søknaden sendes til postmottak@drangedal.kommune.no

Kontaktinformasjon

Kultursjef Hilde Fiskum 922 20 873

Søknadsskjema

Informasjonsbrev


Publisert: 09.06.2020 14:40
Sist endret: 09.06.2020 14:46