Med hjemmel i PBL § 12-14 vedtas søknad etter forenklet planprosess for detaljreguleringsplan for Bjønnåsen - Langbråten

Innhold

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtas søknad etter forenklet planprosess for detaljreguleringsplan for Bjønnåsen-Langbråten, planid:2017003.

For fullstendig informasjon og innsyn i plandokumenter, se her.  
Her vil det også bli oppdatert med redigert ROS og illustrasjonsskisse

Klageadgang

Eventuell klage kan sendes på e-post til postmottak@drangedal.kommune.no eller pr brev til Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal, Merk med Bjønnåsen-Langbråten. Frist for klage er 3 uker fra du mottar brevet.

Vedlegg

Skredfarevurdering utført av Norconsult AS

Plankart (revidert).

Planbestemmelser (revidert).


Publisert: 04.10.2021 10:06
Sist endret: 04.10.2021 10:14