Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 er det satt av 224,441 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Søknadsfrist: 8. desember 2017.

Innhold

Nå kan alle lag og foreninger i Drangedal søke om tilskudd til gode tiltak som berører barnefattigdom. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. 

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Følgende tiltak kan det søkes tilskudd til:

 • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier
 • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
 • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Prioriteringer for 2018:

 • Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer
 • Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.
 • Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.
 • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.

Tilskudd prioriteres ikke til:

 • eksisterende virksomhet. Det vil si at bevilgningen ikke skal gå til å finansiere lovpålagte eller eksisterende tilbud eller stillinger
 • tiltak av behandlende karakter, samt aktiviteter av individuell karakter
 • tiltak som inngår i skolefritidsordningen ordinære virksomhet, som skal dekkes gjennom skolenes budsjetter
 • tiltak der tilskuddsmidlene skal gå til å dekke medlemsavgifter
 • tiltak som er drevet på forretningsmessig basis
 • rene utviklings- og samordningstiltak, samt stillinger til kompetanseheving og utviklingsarbeid i NAV
 • tiltak med liten grad av aktivitet/tilbud til målgruppen
 • tiltak hvor det forekommer direkte utbetalinger til bruker

Søknadsskjema sendes inn fra tilskuddsordningens nettside

Tilskuddsåret regnes fra 1. mars 2017 til 1. mars 2018.

For spørsmål, mer informasjon, ta kontakt med saksbehandler i Drangedal kommune:
Marianne Esborg Mikaelsen, mail: marianne-e.mikalsen@drangedal.kommune.no eller tlf: 913 49 674 


Publisert: 17.11.2017 11:57
Sist endret: 17.11.2017 12:10