Offentlig høring av kommunedelplan for Gautefallheia

Innhold

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 15.02.2018 sak 6/18

Følgende vedtak ble fattet:
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljøs vedtak/innstilling
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-14, legge forslag   til kommunedelplan for Gautefallheia ut til offentlig høring.
Vurderinger etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12 innarbeides   før kommunedelplanen legges ut til offentlig ettersyn.
Papirutgaven av planforslaget med plankart, planbestemmelser, konsekvensutredning og andre sentrale dokumenter ligger til gjennomsyn på servicekontoret og på kommunens hjemmeside www.drangedal.kommune.no.

Høringsfristen settes til 17 april 2018. eventuelle merknader/innspill merkes med: KDP-Gautefallheia.

Her finner du høringsdokumentene.


Publisert: 21.02.2018 09:28
Sist endret: 21.02.2018 09:30