Områderegulering Neslandsvatn

Innhold

Med hjemmel i § 12-8 i Plan og bygningsloven (PBL), varsles det at Drangedal kommune igangsetter arbeid med områderegulering for Neslandsvatn.

Forslag til planprogram legges ut på høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet gjør rede for hvilke tema som skal utredes. Samtidig som det redegjøres for hensikten og målene med planarbeidet, samt si noe om hvordan planarbeidet skal gjennomføres.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling og et attraktivt og framtidsretta tettsted på Neslandsvatn. Temaer som er viktige premisser for planarbeidet er stedsutvikling/ attraktivitet, boligutvikling, skole og oppvekst, grønnstruktur, infrastruktur og samferdsel.

Dokumenter og mer informasjon om områdereguleringen finner du her.


Publisert: 05.07.2018 09:02
Sist endret: 05.07.2018 09:06