Oppfordring om å kjøre opp løyper for viltet

Innhold

På bakgrunn av de store snømengdene som har kommet i kommunen denne vinteren, har hjorteviltet problemer med å ta seg frem i den dype snøen. Dette har bl.a. medført større risiko for påkjørsler langs vei og jernbane. Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 3, bokstav i) har kommunen derfor besluttet å åpne for bruk av snøscooter og ATV med belter som et akuttiltak for å redusere påkjørselrisiko.

Drangedal kommune oppfordrer derfor grunneier eller den som opptrer på vegne av grunneier om å kjøre opp løyper for hjorteviltet.

Vilkår for kjøring

- Grunneier må ha gitt tillatelse

- Kjøring kan kun foregå på eller i umiddelbar nærhet av vei eller jernbane(f.eks. på/langs ubrøyta skogsbilveier)

- Kjøring i verneområder er ikke tillatt

- Kjøretøyet skal være registrert

- Kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker

Tillatte kjøredager:

Lørdag 17. mars
Søndag 18. mars
Fredag 23. mars
Lørdag 24. mars


Publisert: 14.03.2018 13:38
Sist endret: 14.03.2018 13:39