Oppheving av totalforbud mot bruk av åpen ild

Innhold

Skogbrannfaren i Drangedal – brannsjefen opphever vedtak

Tidligere vedtak fattet av brannsjefene i Telemark gjaldt forbud mot bruk av all åpen ild som kunne antenne gress, skog og lignende inntil situasjonen endret seg ifht skogbrannfaren. I tillegg til gjeldende forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, ble det også innført forbud mot bruk av åpen ild i innmark og det ble betraktet som uaktsomt å tenne røyk og røyke i nærheten av skog og utmark. Vedtaket ble fattet med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3.

Skogbrannfaren vurderes generelt på Østlandet som fortatt meget stor ifølge Yr, men i enkelte kommuner i Telemark er skogbrannfaren redusert til et «normalt» nivå pga ulik nedbørsmengde. 

Brannsjefen opphever vedtaket som ble innført 13.07 2018 ifbm skogbrannfaren i Drangedal kommune.
Opphevelse av tidligere vedtak gjelder fra tirsdag 14.08.2018.

Det er viktig å presisere at selv om vedtaket som brannsjefene i Telemark tidligere innførte er opphevet, gjelder fremdeles det generelle bålforbudet i perioden fra 15.april til og med 15.september om at enhver har en aktsomhetsplikt. (ref. Lov om brannvern kap. 2, § 5 Den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen ulykke og Forskrift om brannforebygging § 3 Generelle krav til aktsomhet) 

Der man gjør opp ild eller behandler brannfarlige gjenstander, må man være særlig oppmerksom på faren for uønsket antennelse og spredning. Ved disse aktivitetene kreves en spesiell aktsomhet og at man tar nødvendige forholdsregler. Aktsomhetsnormen er her altså strengere enn for andre aktiviteter.

For mer informasjon om skogbrannfarevarsel se her: https://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html

Ved brann eller farlige situasjoner, ta kontakt med brannvesenet på nødnummer 110.

Brannsjefen i Drangedal


Publisert: 14.08.2018 17:36
Sist endret: 14.08.2018 17:40