Tilskuddsordning til tiltak mot barnefattigdom

Alle lag og foreninger og private aktører kan nå søke tilskudd til tiltak som bidrar til at barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Frist: 24/11.

Innhold

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter. Ordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Formålet

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.
Det er et mål at tiltakene i tillegg til å oppfylle formålet også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen.

Tiltak det kan søkes tilskudd til

 1. bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.
 2. bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter.
 3. bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer.

Tiltak det IKKE kan søkes tilskudd til

 1. eksisterende virksomhet. Det vil si at bevilgningen ikke skal gå til å finansiere lovpålagte eller eksisterende tilbud eller stillinger.
 2. tiltak av behandlende karakter, samt aktiviteter av individuell karakter.
 3. tiltak som inngår i skolefritidsordningen ordinære virksomhet, som skal dekkes gjennom skolenes budsjetter.
 4. tiltak der tilskuddsmidlene skal gå til å dekke medlemsavgifter
 5. tiltak som er drevet på forretningsmessig basis.
 6. rene utviklings- og samordningstiltak, samt stillinger til kompetanseheving og utviklingsarbeid i NAV.
 7. tiltak med liten grad av aktivitet/tilbud til målgruppen.
 8. tiltak hvor det forekommer direkte utbetalinger til bruker.

Krav om egenfinansiering

 • Offentlige instanser og private aktører forplikter seg til å bidra med 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering.
 • For frivillige organisasjoner er det et krav om at tilskuddsmottaker bidrar med 5 % i egenfinansiering.

Drangedal kommune samler inn og oversender søknader fra søkere i Drangedal kommune. Det gjelder ikke lag og foreningers sentralledd (ang. minimum 3 kommuner), som kan søke direktoratet direkte.

Søknadsfrist: torsdag 24/11

Søknader mrk. Fattigdomsmidler Drangedal 2017 og sendes til:
postmottak@drangedal.kommune.no eller innleveres Drangedal Servicekontor.

Kontaktperson i Drangedal kommune: Kari Vogsland, tlf. 413 06 354


Publisert: 08.11.2016 11:32
Sist endret: 08.11.2016 11:46