Uttalelse fra Drangedal kommune

Innhold

Ingen «gratispassasjerer» på kommunalt vann- og avløp(VA) i Drangedal.

I Drangedalsposten har det kommet påstander knyttet til finansieringen av kommunalt VA som i liten grad har rot i virkeligheten.

Bakgrunnen for denne saken er at administrasjonen er i gang med å gjennomgå den kommunale forskriften for VA med assistanse av vårt faste konsulentfirma på dette området, EnviDan Momentum.

I Drangedal kommune har en fram til nå fulgt en praksis at det er selvstendige eiendommer som blir avkrevd VA-avgift, og ikke eventuelle leietakere.  Det betyr at der det er installert vannmåler vil alt forbruk inngå i avgiftsgrunnlaget, men altså bare ett fastbeløp pr. eiendom.  I Drangedal kommune utgjør de faste kostnadene størstedelen av kostnadene knyttet til dette selvkostområdet, slik at fastbeløpet utgjør en stor del av de årlige VA-avgiftene for våre abonnenter.

Denne praksis for innkreving av VA-avgift er det oss bekjent aldri stilt spørsmål til tidligere. Når det gjelder tilkoplingsavgift (og eventuelt anleggsbidrag i den forbindelse) er det i sentral lov/forskrift bestemt at en bare kan kreve  en tilkoplingsavgift pr eiendom, uavhengig av eventuelle utleieenheter i eiendommen.

I forbindelse med arbeidet med revisjon av forskriften har det derimot blitt stilt spørsmål om at alle boenheter skal betale både fastdel og forbruksdel av VA(full avgift), uavhengig om de leier eller eier, tilsvarende det for eksempel IATA praktiserer med hensyn til renovasjon.

Dette vil gi betydelig flere kunder til vårt kommunale VA-nett og dermed grunnlag for lavere avgifter pr abonnent. På den annen side vil dette i stor grad bety økte leiekostnader for den enkelte leietaker.  Dette er en omlegging som kommunestyret vil bli invitert til å ta stilling til når forslaget til ny VA-forskrift kommer opp til politisk behandling.

Det er også viktig å være oppmerksom på at selv om Drangedal kommunestyre har vedtatt at kommunalt VA skal være selvfinansierende (selvkostprinsippet) har dette området tidligere i betydelig grad blitt «subsidiert» av frie midler i kommunen, og fortsatt er dette tilfellet inneværende budsjettperiode.

At flere deler på våre kostnader til vann og avløp er nøkkelen til lavere avgifter. At leietakere i kommunen kan bli avkrevd full VA-avgift pr boenhet vil altså gi lavere kostnader pr abonnent, det samme gjelder selvsagt tilknytting til nye leiligheter og boliger.  Men det er tilkopling av nye, høystandard fritidsboliger som utgjør den viktigste mulighet for lavere VA-avgifter i Drangedal  i årene fremover.  Å legge til rette for kommunalt VA til eksisterende og nye fritidsboliger er derfor et høyt prioritert satsingsområde i kommunen.

Drangedal kommune, 30. oktober 2018

Rådmann og kommunalsjef


Publisert: 30.10.2018 15:49
Sist endret: 30.10.2018 15:57