Varsel om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Rytterspranget syd felt H4 og H6 i reguleringsplan for Grønlihallen i Drangedal kommune

Innhold

Med hjemmel i plan og bygningsloven §12.8 varsles det at Gautefalltomter AS setter i gang arbeid med detaljreguleringsplan for Rytterspranget syd på gbnr 44/133 i Drangedal kommune. Området er en del av, og benevnt H4 og H6 i gjeldende reguleringsplan for Grønnlihallen, planid. 20070002, i Drangedal kommune. I reguleringsbestemmelsene for Grønnlihallen er det satt som krav at område H4 og H6 skal detaljreguleres før varige tiltak igangsettes innenfor området.

Eventuelle innspill / merknader som har betydning for planarbeidet kan sendes skriftlig til:
Gautefalltomter AS, Plassen 30, 3919 Porsgrunn eller på epost til henning@gautefalltomter.no med kopi til Drangedal kommune, Gudbrandsvei 7, 3750 Drangedal eller postmottak@drangedal.kommune.no

Frist for å komme med merknader er 20.05.2021

Mer info og dokumenter i saken finner du her


Publisert: 23.04.2021 11:03
Sist endret: 23.04.2021 11:07