Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for kublikøllen fjelltak i Drangedal Kommune - Offentlig ettersyn av planprogram

Innhold

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for kublikøllen fjelltak i Drangedal Kommune - Offentlig ettersyn av planprogram

I hht. plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det igangsetting av detaljregulering for Reguleringsplan for Kublikøllen fjelltak. Fjelltaket ligger sør i Kroken, i Drangedal kommune. Hovedformålet med reguleringen er å klargjøre for uttak av fjell innenfor råstoffgrupperingen naturstein, skifer og murestein.

Konsekvensutredning

Det skal lages konsekvensutredning for tiltaket – der særskilte temaer som friluftsliv, forurensning, landskapstilpasninger ved uttak, og naturmangfold, vil bli belyst. Planprogrammet legges samtidig med dette varselet om planarbeid, ut til offentlig ettersyn. Planen utarbeides av landskapsarkitekt John Lie, på vegne av Grått og Grønt Holding AS, Raset 15, 3735 Skien. Planområdet er totalt på ca. 610 dekar. Avgrensningen er vist på kartutsnittet.

Synspunkter og innspill til planarbeidet/ planprogrammet skal sendes skriftlig til:

Landskapsarkitekt John Lie – Porsgrunnsvegen 190, 3735 Skien

E-post: john.lie@online.no

Kopi sendes til:

Drangedal kommune – Plan, næring og utvikling, Gudbrandsvegen 7, 3750 Drangedal.

E-post: postmottak@drangedal.kommune.no , merk kublikøllen fjelltak

Frist for innspill: 10. april 2021

Varselbrev

Planprogram

Referat fra oppstartsmøte

Oversiktskart


Publisert: 23.02.2021 10:24
Sist endret: 23.02.2021 10:34