Varsel om revisjon av KDP-Toke med Oseidvann- oppdatert planprogram

Innhold

 

Hovedutvalget vedtok i møte 24.08.2017, sak 30/17:

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljøs vedtak/innstilling:
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11 - 13 legges forslag til revidert planprogram for Kommunedelplan for Toke med Oseidvann ut til offentlig ettersyn.
Det varsles samtidig oppstart med revidering av plankart og bestemmelser med hjemmel i pbl § 11 - 14.

Saksutskrift
Tokeplanens bestemmelser
Plankart
Revidert planprogram

 

 

 


Publisert: 26.09.2017 09:50
Sist endret: 26.09.2017 10:11