Forskrift om forebygging av koronasmitte

Innhold

Forskrift om forebygging av koronasmitte, Drangedal kommune, Vestfold og Telemark

Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Drangedal kommune 23.03.2021 med hjemmel i lov 5.august 1994 nr.55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 4-1.

§ 1 Formål og virkeområde
Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre og begrense spredning av koronasmitte (SARS-CoV-2) for å sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften skal også bidra til å redusere risiko for at smitte fra andre steder i landet gir utbrudd i Drangedal. Forskriften gjelder i Drangedal kommune.

§ 2 Plikt til å bruke munnbind
Når det ikke er mulig å holde minst én (1) meters avstand, ut over kortvarig passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind på offentlige steder som butikker, tros – og livssynshus, lokaler for kultur -, sports – og fritidsaktiviteter og liknende. Plikten gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én (1) meters avstand til besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av
visir, skillevegger og liknende i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Når det ikke er mulig å holde minst én (1) meters avstand til medreisende, skal reisende i kollektivtransport bruke munnbind. Dette gjelder også innendørs stasjonsområder.
Passasjerer i taxi skal bruke munnbind. Munnbindet tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 3 Antallsberegning i butikker
Butikker og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst én (1) meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal opplyses om maksimalt antall tillatte kunder ved inngangen. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

§ 4 Stans av idretts- og fritidsaktiviteter
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, kino, fritidsklubber, trening og prøver for kor, korps og teater.

Utendørs idrettsaktivitet for barn og unge under 20 år er tillatt så lenge man kan holde én (1) meters avstand.

Treningssenteret kan holde åpnet for individuell trening. Det må sørges for at det ikke er flere til stede i lokalet enn at det kan holdes én (1) meters avstand. Gruppetrening tillates ikke.

§ 5 Antall personer som kan være til stede på et arrangement
Covid-19-forskriften § 13a er gjeldene.

§ 6 Skjenkestopp
Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve
skjenkebevillingen.

§ 7 Økonomisk ansvar
Drangedal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 8 Endringer og forlengelse av forskriften
Kommunedirektøren kan i forskrift forlenge, oppheve og gjøre endring i forskriften.

§ 9 Forholdet til nasjonale regler
Nasjonale smittevernregler og endringer i covid-19-forskriften, som strammer inn bestemmelser i denne forskriften, gjelder foran denne forskriften.

§ 10 Ikrafttredelse og varighet
Forskriften gjøres gjeldene fra og med 24.03.21 kl. 23.59 til og med 14.04.21 kl. 23.59


Publisert: 24.03.2021 09:28
Sist endret: 24.03.2021 09:37