Detaljplan for Lauvåsen - offentlig høring og ettersyn

Innhold

Detaljplan for Lauvåsen 1 m.fl. - offentlig høring og ettersyn

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 20.06.2018 sak 24/19
Følgende vedtak ble fattet:
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljøs vedtak/ innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges deltajregulering for Lauvåsen 1 m.fl (planid: 20180004) ut på høring og offentlig ettersyn med følgende tillegg i bestemmelsene:

  • 3.4.C: Det skal settes opp gjerde/stengsel langs fortau mot parkeringsarealet
  • 3.4.D: Byggedeltajplan for fortau skal godkjennes før bygging

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å lage en detaljreguleringplan med formål forretning.

Frist for uttale settes til 20. august 2019.

Detaljplan for Lauvåsen 1 m.fl - offentlig høring og ettersyn. Høringsbrev

Vedtak Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø

Saksutskrift Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Plankart

Arealtabell

ROS analyse

Referat oppstartsmøte

Oversiktskart

Sol og skyggediagram - eksisterende bebyggelse

Sol og skyggediagram - nytt bygg

Terrengsnitt - eksisterende bygg

Terrengsnitt - nytt forretningsbygg

Terreng med nybygg - visualisering

KU sentrumsområdet

Sjekkliste 50-011

Trafikkvurdering

Rapport fra Grunnteknikk AS vedr. grunnundersøkelser


Publisert: 21.06.2019 10:57
Sist endret: 21.06.2019 11:37