Eiendomsskatt

Innhold

Eiendomsskatteliste 2021

Kommunestyret har vedtatt eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen, og de vedtar skattesatsen for hvert år. For 2021 er det vedtatt 4 promille for boliger og fritidsboliger, og 5 promille for øvrige eiendommer. 

Eiendomsskattelisten ble lagt ut til offentlig ettersyn jfr. eiendomskattelovens §15. Listene lå ute i 3 uker fra 1. mars 2021. 

 

Informasjon om omtaksering av eiendomsskatt i Drangedal kommune, gjeldende fra 1.1.2020

Vedtak
Drangedal kommune vedtok og innførte eiendomsskatt i 2009, og utførte forrige alminnelige taksering med virkning fra 2010. Lovverket gir anledning til å gjennomføre ny taksering når det har gått 10 år siden siste hovedomtaksering. Kommunestyret i Drangedal har den 14.06.2018 KS sak 52/18 vedtatt alminnelig omtaksering av alle eiendommer, inkl. verk og bruk, i hele kommunen, gjeldende fra og med år 2020. Takseringen skal foretas ihht eiendomsskattelovens § 8 A-3 (4), der sakkyndig nemnd har utarbeidet retningslinjer for takseringen og skal vedta takster etter forslag fra takseringsfirma. Kommunen har engasjert firmaet Verditaksering Kjell Larsen AS til å gjennomføre besiktigelsen og takseringen av alle eiendommene.

Eiendomsskatt som kommunal inntekt
I Norge har det blitt utskrevet eiendomsskatt i over 100 år. Dette er den eneste skatten der alle inntekter går til kommunen. Kommunen gir innbyggerne mange viktige tjenester og eiendomsskatten brukes til å sikre disse. Kommunen skriver ut skatten som baseres på taksering av hver enkelt eiendom.

Retningslinjer for verdivurderingen
Kommunestyret i Drangedal kommune har utnevnt en sakkyndig nemnd som skal arbeide med eiendomsskatten. Nemnda utarbeider retningslinjer for takseringen, og vedtar alle skattetakster.

Fastsetting av takst og offentlig ettersyn
Kommunen har inngått samarbeid med takstfirma Verditaksering Kjell Larsen AS, som vil utføre besiktigelse av alle eiendommer i kommunen, samt fremlegge forslag til takst for sakkyndig nemnd. Det er sakkyndig nemnd som endelig vedtar disse.Takster og utregnet eiendomsskatt vil bli lagt ut til offentlig ettersyn innen 1. mars 2020. Du vil da få tilsendt informasjon om taksten på din eiendom og eiendomsskatten du skal betale, samt informasjon om vurderingsgrunnlaget.

Befaring
I forbindelse med skattetakseringen vil det bli foretatt utvendig besiktigelse av alle eiendommer med tilhørende bygninger.
Det er derfor ikke nødvendig at noen er hjemme når besiktigelsen skjer. Ønsker du å gi informasjon om eiendommen, eller være til stede under befaringen sender du en skriftlig melding til eiendomsskattekontoret om dette så snart som mulig – gjerne pr. epost. Husk å oppgi gårds- og bruksnummer samt kontaktinformasjon. Du vil da bli kontaktet når det nærmer seg tid for befaring.

Metode for taksering
Metode for skattetakseringen bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av eiendommen.
På noen eiendommer vil det være manglende faktaopplysninger fra matrikkelen (Norges offisielle register over fast eiendom).
Her vil informasjonen bli innhentet ved utvendig oppmåling under befaringen. Det blir gjort en skjønnsmessig vurdering av eiendommen hvor det blir tatt hensyn til eiendommens beliggenhet, tilstand, alder, vedlikehold osv. 

Landbrukseiendommer
Konsesjonspliktige landbrukseiendommer med aktiv landbruksdrift har obligatorisk fritak fra eiendomsskatt etter §5h. Fritaket er kun gjeldende for bygninger som tilhører driften. Boliger, garasje, fritidsbygning og næringsbygg med annet formål skal takseres som normalt.

Verdisetting
Følgende paragraf danner utgangspunktet for verdsettingen av eiendommene:

Eiendomsskatteloven § 8 A-2
(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.

Kontakinformasjon

E-post: eiendomsskatt@drangedal.kommune.no

Telefon: 35 99 70 00 (Servicekontoret)

Postadresse: Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal

Gjeldende informasjon om Eiendomsskatt i Drangedal kommune frem til 31.12.2019

Drangedal Kommunestyre vedtok i møte 16.12.08, i medhold av Eiendomsskattelovens §3 at det skal skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen fra 01.01.2010.

Taksering

Taksering av eiendommen vil bygge på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger. Vi henter opplysningene om adresser, areal på tomter og bygninger fra offentlige registre, der bruksareal på bygninger og tomtestørrelse er med i grunnlaget for utregning av skattetaksten.

Rammer og retningslinjer

Takseringsregler Drangedal kommune

Informasjon

Her finner du opplysninger om innføring av eiendomsskatt i Drangedal kommune:

 


Publisert: 22.02.2016 13:29
Sist endret: 22.02.2016 13:31