Høringer oversikt

Innhold

Aktuelle høringer

Høringer Drangedal kommune

Områderegulering for Neslandsvatn

Med hjemmel i § 12-8 i Plan og bygningsloven (PBL), varsles det at Drangedal kommune igangsetter arbeid med områderegulering for Neslandsvatn.

Forslag til planprogram legges ut på høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet gjør rede for hvilke tema som skal utredes. Samtidig som det redegjøres for hensikten og målene med planarbeidet, samt si noe om hvordan planarbeidet skal gjennomføres.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling og et attraktivt og framtidsretta tettsted på Neslandsvatn. Temaer som er viktige premisser for planarbeidet er stedsutvikling/attraktiviet, boligutvikling, skole og oppvekst, grønnstruktur, infrastruktur og samferdsel.

Spørsmål eller synspunkter til planarbeidet sendes innen 20.08.2018 til:
Feste Grenland AS ved Therese Hagen
Postboks 120, 3901 Porsgrunn
eller e-post til: th@feste.no
med kopi til:
Drangedal kommune ved Mona Stenberg
Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal
eller e-post til: mss@drangedal.kommune.no

Forslag til planprogram Neslandsvatn

Varslingsbrev til naboer og andre berørte

Varslingskart

Høringer Fylkesmannen i Telemark

Høring - Frivillig vern av skog i Telemark

Her finner du informasjon om høringen

Høringer Regjeringen

Her finner du aktuelle høringer fra Regjeringen


Publisert: 04.11.2016 11:07
Sist endret: 24.04.2018 11:07