Høringer oversikt

Innhold

Aktuelle høringer

Høringer Drangedal kommune

Forslag til detaljregulering for Bostrak massetak. Underretning om offentlig ettersyn

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljøs vedtak/innstilling i møte 18.12.2017
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 10 legges detaljreguleringsplan for Bostrak massetak ut til offentlig høring, med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser i perioden 20. desember 2017 til 15. februar 2018.

Reguleringsplanforslaget er også lagt ut på kommunens servicekontor.
Eventuelle merknader må sendes
Drangedal kommune v/ Mona Stenberg Straume, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal eller på e-post mss@drangedal.kommune.no innen 15 februar 2018.

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til mss@drangedal.kommune.no tlf 35 99 70 40.

Alle dokumentene finner du her. 

HØRING - forskrift om adgang til jakt og fangst etter bever i Drangedal kommune og mål for forvaltning av bever 2018 - 2020

Det har kommet en ny forskrift om forvaltning av bever. Administrasjon av beverjakta forenkles gjennom den nye forskriften, men kommunene må åpne for beverjakt på nytt gjennom en ny lokal forskrift.
Krav til fellingstillatelse og opprettelse av vald for å jakte bever, faller bort. Kommuner som åpner for jakt skal fastsette et mål for bærekraftig forvaltning av bever. Kommunen kan deretter åpne for jakt i hele eller deler av kommunen i et bestemt tidsrom, innenfor den jakttiden som er fastsatt av Miljødirektoratet.
Drangedal kommune v/ Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har vedtatt å legge forslag til lokal forskrift om adgang til jakt og fangst etter bever i Drangedal kommune og mål for forvaltning av bever 2018 – 2020 ut på høring.

Høringsfrist er satt til 7. januar 2018

Eventuelle innspill til høringen sendes:

Post: Drangedal kommune, Postmottak, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal

E-post: postmottak@drangedal.kommune.no

Høringsdokumenter finner du her:

Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst etter bever i Drangedal Kommune

Mål for forvaltning av bever(forslag)

Saksutskrift - ny forskrift om adgang til jakt og fangst etter bever i Drangedal Kommune

 

Oppstart av klagesak 2017/503-508 Hunsvik, Helldal, Sandnes, Bostrak, Vedfall og Våje i Drangedal kommune

07.12.2017 mottok Drangedal kommune kunngjøring fra Kartverket om oppstart av klagesak 2017/503-508 (Hunsvik, Helldal, Sandnes, Bostrak, Vedfall og Våje)

Etter § 10 fjerde ledd i lov om stadnamn, legges nå innkomne klager ut på høring. 
Innkomne klager er også lagt ut på kommunens servicekontor. 

Drangedal kommune har ansvaret for å innhente og samordne de lokale høringsuttalelsene. 

Høringsuttalelser kan sendes til post@drangedal.kommune.no eller til Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal. 

Frist for høringsuttalelser er satt til to måneder fra Drangedal kommune mottok brevet fra kartverket. 

Alle dokumenter finner du her

Høringer Fylkesmannen i Telemark

Det er ingen aktuelle høringer for tiden.

Høringer Regjeringen

Her finner du aktuelle høringer fra Regjeringen


Publisert: 04.11.2016 11:07
Sist endret: 04.11.2016 11:11