Høringer oversikt

Innhold

Aktuelle høringer

Høringer Drangedal kommune

Framlegg til revidert handlingsprogram til kommuneplanen sin samfunnsdel, offentleg høyring.

I medhald av Plan- og Bygningslova sin §11.4 legg rådmannen med dette framlegg til revidert handlingsdel/handlingsprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel, Drangedal kommune, ut til offentleg høyring og oversendast til relevante, regionale styresmakter.

Etter planen skal denne saka handsamast i Drangedal kommunestyre den 14. juni 2018.

Gjeldande kommuneplan, samfunnsdelen, med handlingsprogram revidert juni 2017

Framlegg til nytt handlingsprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Saksutgreiinga fra rådmannen. 

Ein ber om eventuelle merknader så raskt som råd og seinast innan 12. juni 2018.

Desse sendast til postmottak@drangedal.kommune.no eller til Drangedal kommune, Gudbrandsvn 7, 3750 Drangedal.
Kontaktperson: Seniorrådgjevar Arne Ettestad, mobil 95141500

Offentlig høring Bjønnåsen- Langbråten hyttefelt

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 12.04.2018 i sak 17/18 
Følgende vedtak ble fattet: 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-11, legges detaljreguleringsplan for Bjønnåsen-Langbråten hyttefelt ut til offentlig høring med følgende endring i bestemmelsene, det settes inn nye punkter: 

• 3.1:Arealbruk: område H16 kan bebygges med inntil 3 fritidsboliger.
• 3.2: Det kan settes opp garasje på ett plan på inntil 30 m2 BRA
• 3.3: Det kan settes opp bod/grillhytte på inntil 15 m2 BRA

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-14 oppheves gjeldende reguleringsplaner for Bjønnåsen med planid 20060009 og Langbråten med planid.20130003. Ny plan får navnet Bjønnåsen-Langbråten med planid 20170003.

Høringsfristen settes til 24 mai 2018 og eventuelle merknader/ innspill merkes med: Bjønnåsen - Langbråten hyttefelt

Planområdet er ca 514 daa og ligger ved Henseid i Drangedal kommune.
Gjeldende reguleringsplaner for Bjønnåsen og Langbråten oppheves. De sammenføyes med felt B9 i KDP-Toke med Oseidvann.

Papirutgaven av detaljreguleringsplanen er lagt ut på Drangedal kommunes servicesenter og på kommunens hjemmeside. www.drangedal.kommune.no

Høringsdokumentene finner du her.

Høringer Fylkesmannen i Telemark

Høring - Frivillig vern av skog i Telemark

Her finner du informasjon om høringen

Høringer Regjeringen

Her finner du aktuelle høringer fra Regjeringen


Publisert: 04.11.2016 11:07
Sist endret: 24.04.2018 11:07