KDP Toke med Oseidvann

Innhold

Kommunedelplan for Toke med Oseidvann - revidering. Begrenset høring

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 20.06.2019 sak 23/19. Følgende vedtak ble fattet: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 sendes revidert forslag til kommunedelplan for Toke med Oseidvann med bestemmelser, planbeskrivelse og plankart ut på begrenset høring og offentlig ettersyn.

Frist for uttale settes til 20. august 2019.

Begrenset høring og offentlig ettersyn - høringsbrev

KDP Toke med Oseidvann - planbeskrivelse

KDP Toke med Oseidvann - bestemmelser

KDP Toke med Oseidvann - plankart

Endringer i Tokeplanen

Vedtak Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø

Saksutskrift Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø


Publisert: 21.06.2019 09:23
Sist endret: 21.06.2019 09:32