Planer

Her finner du oversikt over vedtatte planer for Drangedal kommune.

Innhold

Planinnsyn

Planinnsyn

 

Teknisk og eiendom

Kommuneplan for Drangedal Kommuneplanens arealdel er under utarbeiding og gjeldene arealplan finner du under planinnsyn. Her finner du også alle gjeldende reguleringsplaner i Drangedal kommune. 

Drangedal kommune kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026

Overordnet risiko og sårbahetsanalyse oppdatert 2018

Energi og klimaplan Drangedal kommune 2010-2020 -  Faktadel

Energi og klimaplan Drangedal kommune 2010-2020 - Tiltaksdel

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2014- 2018

Kommunedelplan Drangedal sentrum

Fastsettelse av planprogram for KDP Drangedal sentrum

Planprogram

Vedtak fra kommunestyret 13.12.2018

Behandling i hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø

Reguleringsplaner 

Melding om oppstart detaljregulering

Melding om oppstart detaljreguleringsplan for Stemmen Industriområde

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Stemmen Næringsområde

Varsel om igangsetting av planarbeid til naboer

Referat fra forhåndskonferanse

Varsel om igangsetting av planarbeid til myndigheter

Oversiktskart

Naboliste - Stemmen

Varslingsliste høringsparter

Detaljregulering

Underretning om offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Smibekkhavna

Planbeskrivelse detaljreguleringsplan Smibekkhavna

Reguleringsplankart Smibekkhavna

ROS analyse detaljreguleringsplan Smibekkhavna

Sjekkliste Naturmangfoldsloven detaljregulering Smibekkhavna

Forslag til reguleringsbestemmelser Smibekkhavna

Deltajreguleringsplan for Bostrak massetak

Melding om vedtak Bostrak massetak

Saksprotokoll fra kommunestyret 24.05.2018

Saksutskrift - Forslag til detaljreguleringsplan - sluttbehandling

Driftsplan Bostrak massetak

Plandokument Bostrak massetak

Reviderte bestemmelser Bostrak massetak

Plankart Bostrak massetak

Helse og omsorg

Boligsosial handlingsplan 2015-2020
Alkoholpolitiske retningslinjer for salg og skjenking av alkohol i Drangedal Kommune 2016-2020

Skole og barnehage

Handlingsplan mot mobbing Drangedal 10 årige skole

Kultur og idrett

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Strategisk næringsplan for Grenland

Strategisk næringsplan for Grenland 2017-2020


Publisert: 08.03.2016 21:46
Sist endret: 08.03.2016 21:48