Planer

Her finner du oversikt over vedtatte planer for Drangedal kommune.

Innhold

Planinnsyn

Planinnsyn

 

Teknisk og eiendom

Kommuneplan for Drangedal, Kommuneplanens arealdel, finner du under planinnsyn. Her finner du også alle gjeldende reguleringsplaner i Drangedal kommune. 

Drangedal kommune arealplan - kart

Drangedal kommune arealplan - bestemmelser og retningslinjer

Drangedal kommune arealplan - planbeskrivelse

Kommunedelplan for Toke med Oseidvann - kart

Kommunedelplan for Toke med Oseidvann - bestemmelser og retningslinjer

Kommunedelplan for Toke med Oseidvann - planbeskrivelse

Drangedal kommune - kommuneplanens samfunnsdel 2019-2029

Handlingsdelen til samfunnsplanen 2019-2023

Drangedal kommunes planstrategi 2016 - 2020

Overordnet risiko og sårbahetsanalyse oppdatert 2018

Energi og klimaplan Drangedal kommune 2010-2020 -  Faktadel

Energi og klimaplan Drangedal kommune 2010-2020 - Tiltaksdel

Trafikksikkerhetsplan Drangedal kommune med handlingsplan 2019-2022

Kommunedelplan Drangedal sentrum

Fastsettelse av planprogram for KDP Drangedal sentrum

Planprogram

Vedtak fra kommunestyret 13.12.2018

Behandling i hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø

Reguleringsplaner 

Melding om oppstart detaljregulering

Melding om oppstart detaljreguleringsplan for Stemmen Industriområde

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Stemmen Næringsområde

Varsel om igangsetting av planarbeid til naboer

Referat fra forhåndskonferanse

Varsel om igangsetting av planarbeid til myndigheter

Oversiktskart

Naboliste - Stemmen

Varslingsliste høringsparter

Detaljregulering

Det er for tiden ingen private planer til behandling

Helse og omsorg

Boligsosial handlingsplan 2015-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for salg og skjenking av alkohol i Drangedal Kommune 2016-2020

Helse og velferdsplan 2018 - 2027

Plan for Helsemessig og sosial beredskap, vedtatt 15.03.2018

Skole og barnehage

Handlingsplan mot mobbing Drangedal 10 årige skole

Kultur og idrett

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Strategisk næringsplan for Grenland

Strategisk næringsplan for Grenland 2017-2020


Publisert: 08.03.2016 21:46
Sist endret: 08.03.2016 21:48