Planer

Her finner du oversikt over vedtatte planer for Drangedal kommune.

Innhold

Planinnsyn

Planinnsyn

 

Teknisk og eiendom

Kommuneplan for Drangedal Kommuneplanens arealdel er under utarbeiding og gjeldene arealplan finner du under planinnsyn. Her finner du også alle gjeldende reguleringsplaner i Drangedal kommune. 

Drangedal kommune kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026

Overordnet risiko og sårbahetsanalyse 2015

Energi og klimaplan Drangedal kommune 2010-2020 -  Faktadel

Energi og klimaplan Drangedal kommune 2010-2020 - Tiltaksdel

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2014- 2018

Reguleringsplaner 

Detaljregulering

Underretning om offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Smibekkhavna

Planbeskrivelse detaljreguleringsplan Smibekkhavna

Reguleringsplankart Smibekkhavna

ROS analyse detaljreguleringsplan Smibekkhavna

Sjekkliste Naturmangfoldsloven detaljregulering Smibekkhavna

Forslag til reguleringsbestemmelser Smibekkhavna

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Tømmerås massetak i Drangedal kommune

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Tømmerås massetak i Drangedal kommune

Varsel om igangsetting av planarbeid

Oversiktskart

Varslingsliste

Helse og omsorg

Boligsosial handlingsplan 2015-2020
Alkoholpolitiske retningslinjer for salg og skjenking av alkohol i Drangedal Kommune 2016-2020

Skole og barnehage

Handlingsplan mot mobbing Drangedal 10 årige skole

Kultur og idrett

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Strategisk næringsplan for Grenland

Strategisk næringsplan for Grenland 2017-2020


Publisert: 08.03.2016 21:46
Sist endret: 08.03.2016 21:48