Stortings- og sametingsvalget 2017

Innhold

Valgdager Stortings- og sametingsvalget 2017

Valgdag for Stortings- og sametingsvalget 2017 er fastsatt til mandag 11.september. Kommunestyret har i tillegg vedtatt at det skal gjennomføres to dagers valg i Drangedal kommune slik at valgdagene for Stortings- og sametingsvalget i Drangedal blir søndag 10. september og mandag 11. september.

Forhåndsstemmegivning

Ordinære forhåndsstemmegivning starter 10. august og varer til 8. september. Du kan forhåndsstemme på Servicekontoret mellom 08.00 og 14.30 fra mandag til fredag.

Servicekontoret har utvidet åpningstid fredag 1. september til kl 18.00 og lørdag 2. september fra kl 09.00 - 13.00. Husk å ta med valgkort og legitimasjon når du skal forhåndsstemme. 

Forhåndsstemmegivning ved helseinstitusjonene i kommunen

Det vil bli anledning for beboerne på helseinstitusjonene å avgi sin forhåndsstemme følgende dager:

Gudbrandsveien bofellesskap: onsdag 30. august kl. 11.00.
Stemmenveien 6: onsdag 30. august kl. 13.00.
Drangedal Sjukeheim: torsdag 31. august kl. 10.00
Lauvåsen bofellesskap: torsdag 31. august kl. 12.00
Neslandstunet: tirsdag 5. september kl. 11.00

Det vil da komme personell fra kommunen ut på helseinstitusjonene og motta stemmegivningen. 

Ambulerende stemmegivning

Dersom du har vanskeligheter med å komme til et valglokale valgdagen eller å få avgitt forhåndsstemme på annen måte, har du anledning til å avgi forhåndsstemme hjemme. Du må da sende en søknad om dette til valgstyret i kommunen innen tirsdag 5. september kl. 15.00. 

Det vil da komme to stemmemottakere hjem til deg for å motta din stemme. Søknad sendes til Valgstyret Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal. 

Stemmelokaler og åpningstider 

Du kan avgi din stemme på følgende steder

Søndag 10.september

Kommunehuset kl. 15.00 - 18.00
Kroken skole kl. 15.00 - 18.00
Furuheim, Bø i Tørdal kl. 15.00 - 18.00

Mandag 11. september

Kommunehuset kl 10.00 - 20.00
Kroken Skole kl. 10.00 - 19.00
Furuheim, Bø i Tørdal kl 15.00 - 19.00
Bostrak Grendehus kl. 15.00 - 19.00
Åsheim i Kjosen kl. 15.00 - 19.00
Henseid grendehus kl 15.00 - 19.00

Husk å ta med valgkort og gyldig legitimasjon når du skal stemme!

Kontaktinformasjon

Mer informasjon om valget finner du på www.valg.no 

Har du spørsmål angående Stortings- og sametingsvalget kontakt Servicekontoret på 35 99 70 00 eller valgansvarlig Erik Selander Jensen mobil 970 35 202 eller Hilde Tveit Kirkeby mobil 952 58 438

Står du i manntallene?

Du har stemmerett ved Stortings- og sametingsvalget hvis du står innført i manntallet i en kommune og oppfyller følgende vilkår:

• Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge. 

• Personen må ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnlovens § 53.

• Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bostedskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune. 

Manntallet

Manntallet viser hvem som har stemmerett. Oversikten nedenfor viser hvor manntallet er lagt ut i kommunen. Det er folkeregisteradressen pr. 30. juni 2017 som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni i år, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. På valgdagen kan du kun stemme i den kommunen du er manntallsført pr. 30.06. i år.

Hvis navnet ditt ikke står i manntallet, må du melde fra til valgstyret i din kommune og kreve feilen rettet. Kravet om retting av manntallet (klage) må fremmes skriftlig til valgstyret i kommunen.

Samemanntallet

Sametingets valgmanntall skal oppdateres hvert valgår. Valgmanntallet i år vil bestemme hvor mange mandater hver valgkrets vil få og hvilke kommuner som skal ha valgting ved sametingsvalget i 2017. Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten
a) har samisk som hjemmespråk, eller
b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
c) er barn av person som står eller har stått i manntallet, kan kreve seg ført inn i valgmanntallet.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.
Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.
Står du ikke i samemanntallet, gå til www.sametinget.no eller ring 78 47 40 00.

Utlegging av manntallet

Manntallet legges ut på disse stedene i løpet av uke 28:

Manntallet for hele kommunen
Drangedal kommunes servicekontor
Coop Kroken
Joker Tørdal
Coop Prix Drangedal
SPAR Drangedalstunet

Valgkort

Som velger får du i løpet av juli/ august tilsendt fra valgdirkektoratet et valgkort med opplysninger om hvilken stemmekrets du tilhører. Drangedal kommune har fra og med 2017 valgt å gå over til elektronisk avkrysning i manntall, det vil si at du kan avgi din stemme ved alle valgkretsene i Drangedal kommune.


Publisert: 19.06.2017 08:05
Sist endret: 19.06.2017 08:27