Totalforbud mot bruk av all åpen ild

Innhold

Innskjerping av totalforbudet mot bruk av all åpen ild.

Brannsjefene i Telemark har fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i alle kommuner i Telemark.

Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 2. juli 2018 kl. 16:00 og inntil situasjonen endrer seg. Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3. Oppdatert 13.7.2018 fra kl. 08.00.

Skogbrannfaren Østafjells er nå meget stor. Brannsjefene har på bakgrunn av dette innført totalforbud mot bruk av åpen ild utendørs.

DETTE KAN DU IKKE GJØRE:

  • Det er ikke lov å tenne bål og grille i nærheten av skog, ut og innmark
  • Det er ikke lov å tenne bål og grille i strandsonen
  • Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på de vanligvis godkjente og tilrettelagte bål- og grillplassene
  • Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak.
  • Det betraktes som uaktsomt å tenne røyk og røyke i nærheten av skog og utmark

Med bål forståes små kaffebål, bålpanner, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff.

Med grill forståes engangsgriller, kullgriller og gassgriller.

VENNLIGST UNNGÅ Å RINGE FOR Å BE OM LOV, DA INGEN DISPENSASJONER VIL BLI GITT!!

DETTE KAN DU GJØRE:

Grille i din egen hage med aktsomhet. Er du i tvil om du oppfyller aktsomheten så lar du være. (Engangsgriller er ikke tillatt)

MERK! Ved prekære hendelser kan brannvesenet legge ned forbud mot ALL ild, selv i folks hager.

Ny ordlyd:

"I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, skogsdriftsaktørene kjenner farene og må fortløpende vurdere om situasjonen tillater drift. Det følger av aktsomhetskravet i lov og forskrift om brann.  Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stor fare for brann i gress og annen vegetasjon.

Fra og med fredag 13.7.2018 klokken 08.00 er brannsjefene av den oppfatning at det vil være uaktsomt å drive hogst. Dette gjelder inntil ny vurdering gjøres etter nedbør av betydning."

Forbudet gjelder inntil vedtaket blir opphevet. Brannsjefene oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av åpen ild i denne perioden.

Skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffeansvar.

Ved brann eller farlige situasjoner, ta kontakt med brannvesenet på nødnummer 110.

Brannsjefene i Telemark.

Informasjon om skogbrannfaren er oversatt til 7 språk

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har oversatt informasjonen om skogbrannfaren til 7 språk. Det er viktig å nå ut med informasjonen på andre språk til for eksempel campingturister, bærplukkere, land og skogbruksarbeidere, festivaldeltakere osv.

 


Publisert: 13.07.2018 10:47
Sist endret: 13.07.2018 11:10