Varpet - høring og offentlig ettersyn

Innhold

Høring og offentlig ettersyn, forslag til detaljreguleirngsplan for Varpet, planid 20200001

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 15.04.2021 sak 31/21

Følgende vedtak ble fattet:

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljøs vedtak/innstilling

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø fremmer detaljreguleringsplan   for Varpet, planid 20200001, og legger den ut til høring og offentlig   ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10 med tilhørende dokumenter.
Konsekvensutredning, plankart, planbeskrivelse,   planbestemmelser og illustrasjoner.

Hensikten med planen er å lege til rette for etablering av industri/datasenterindustri i form av datasenter.

Merknader til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Drangedal kommune, avdeling for plan, næring og utvikling innen 30. juni 2021. Merknader sendes postmottak@drangedal.kommune.no og merkes med "detaljreguleringsplan for Varpet"

Alle dokumenter i saken finner du under:

Høring og offentlig ettersyn, forslag til detaljreguleringsplan for Varpet - brev ut

Saksutskrift Hovedutvalg PTNM

Vedtak PTNM 15.04.2021

Detaljreguleringsplan Varpet, høring og offentlig ettersyn - saksfremstilling

Planprogram Varpet

Plankart

Beskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Illustrasjon plankart

Illustrasjon 3D tegning med bygg

Illustrasjon med bygg

Illustrasjon med mindre bygg

Konsekvensutredning

Støyutredning

Konsekvenser for naturmangfoldet

Landskapsanalyse og konsekvensvurdering av landskapstema

ROS analyse

 

 


Publisert: 19.04.2021 08:30
Sist endret: 19.04.2021 09:54