Bolig og fritidsbolig - bygging

Beskrivelse

Skal du bygge bolig eller fritidsbolig, må du søke kommunen om tillatelse. Det betyr at du ikke kan sette i gang før tillatelse er gitt.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført, og alle håndverkere (firmaer) ha godkjent ansvarsrett for sine fagområder.

Dersom du selv har den nødvendige kompetansen, kan kommunen gi deg personlig ansvarsrett. Det betyr at du gjennomfører tiltaket selv (er selvbygger) og må da søke om personlig ansvarsrett.

Målgruppe

Eier eller fester av tomt

Vilkår

 For å kunne sette i gang tiltaket må søknaden (og eventuelt søknad om dispensasjon fra gjeldende regler) være godkjent av kommunen. Følgende kriterier må være oppfylt: 

 • Nabovarsling må være foretatt. 
 • Boligen må planlegges i henhold til de generelle kravene i plan- og bygningsloven og eventuelle bestemmelser i kommunens regulerings- eller bebyggelsesplan.
 • Estetisk utforming må tilfredsstille generelle krav i plan- og bygningsloven og eventuelle anvisninger gitt i kommunens regulerings- eller bebyggelsesplan. 
 • Tiltaket må oppfylle alle relevante byggtekniske krav. 
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan for øvrig.

Veiledning

Når du skal oppføre en ny bolig, må du inngå avtale med et firma som kan stå ansvarlig for hele søknadsprosessen. Firmaet sender søknaden på dine vegne og fungerer som bindeledd mellom deg som byggherre (tiltakshaver), kommunen og andre ansvarlige som skal bistå med å gjennomføre prosjektet.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Plan- og bygningsloven § 20-1 (Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene)

   Byggesaksforskriften


   Kontaktinformasjon

   Navn: Terese Kolberg Seynaeve

   Tittel: Rådgiver

   E-post: tks@drangedal.kommune.no

      

   Søkeord

   byggesak, bolig, boligbygging, våningshus, nybygg, enebolig, kårbolig, ansvarsrett, beliggenhetskontroll, bygging, byggeløyve, byggemelding, byggesøknad, byggetillatelse, byggetiltak, forhåndskonferanse, grunnundersøkelse, husbygging, husutstikking, hytte, sommerhus, sommerbolig, hyttebygging, nabovarsel