Byggavfall - kildesortering

Beskrivelse

Dersom du skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, må du lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres. Minst 60 % av avfallet målt i tonn må kildesorteres. Hensikten er blant annet å hindre spredning av miljøfarlige stoffer, å redusere mengden byggavfall og å øke gjenbruk og gjenvinning.

Med avfall menes materialer og gjenstander fra tiltaket. Avfall som består av gravemasser er ikke omfattet av reglene.

Ved endring eller riving av eksisterende byggverk skal du foreta en kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall og utarbeide en miljøsaneringsbeskrivelse.

Etter at tiltaket er fullført, skal du sende inn sluttrapport som dokumenterer den faktiske disponeringen av avfallet, fordelt på avfallstyper og -mengder.

Målgruppe

Avfallsprodusenter, dvs. tiltakshavere (byggherrer) og ansvarlig utførende foretak.

Vilkår

Du må levere avfallsplan ved (gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven):

 • oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning over 300 kvadratmeter bruksareal
 • vesentlig endring (inkludert fasadeendring) eller vesentlig reparasjon av bygning over 100 kvadratmeter bruksareal
 • riving av bygning eller del av bygning over 100 kvadratmeter bruksareal
 • alle tiltak som genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall.

Veiledning

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har utarbeidet skjemaer som det anbefales å benytte:

Sluttrapport med avfallsplan for nybygg

Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

I avfallsplanen gir du:

 • et estimat over mengder og typer byggavfall som vil oppstå i forbindelse med tiltaket
 • en plan for hvordan byggavfallet skal håndteres og disponeres

Sammen med sluttrapporten skal du levere kopi av kvitteringer for avfallet som er faktisk levert. Dette kan være:

 • ordinær kvittering fra avfallsmottak
 • deklarasjonsskjema for farlig avfall (det er deklarasjonsplikt ved levering av farlig avfall)
 • egenerklæringsskjema (hvis du for eksempel har solgt takstein eller treverk eller brukt nedknust betong som fyllmasse eller tilsats på byggeplass)

En eventuell miljøsaneringsbeskrivelse skal minst inneholde opplysninger om:

 • hvem som har utført kartleggingen
 • dato for kartleggingen
 • byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent
 • resultat av representative materialprøver og analyser
 • forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type
 • plassering av farlig avfall i byggverket, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil
 • hvordan farlig avfall er identifisert ved merking, skilting eller andre tiltak
 • hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet
 • hvor det farlige avfallet er planlagt levert
 • alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Byggteknisk forskrift (TEK 17) Kapittel 9. Ytre Miljø


   Kontakinformasjon

   Navn: Bård Bråten

   Tittel: Brannsjef/ Ingeniør

   E-post: baard.braaten@drangedal.kommune.no

    

    

   Søkeord

   Spesialavfall, gjenbruk, gjenvinning, renovasjon, søppel, avfall, boss, bøss, kildesortering, miljøsanering, sanering, miljøstasjon, resirkulering, retur, avfallshåndtering, rehabilitering, riving, rivning, farlig avfall, ombygging, påbygging, utbygging, underbygging, tilbygging, tilbygg