Utslippstillatelse for hus, hytter og mindre virksomheter

Beskrivelse

Eier du bolighus, hytte, turistvirksomhet eller lignende som ikke er tilknyttet (eller kan tilknyttes) offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann.

Hvis eiendommen kun slipper ut gråvann, gjelder søknadsplikten bare dersom du har innlagt vann.

Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom.

Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom (klosettavløp ikke inkludert).

Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning.

Som eier av avløpsanlegget er du ansvarlig for drift og vedlikehold.

Målgruppe

Eiere av boliger, hytter, turistvirksomheter eller lignende i kommunen som ikke kan tilknyttes offentlig avløpsanlegg.

Vilkår

Utslippet er mindre enn 50 pe (personekvivalenter)

Standardvilkårene fremgår av forurensningsforskriften kap. 12. Kommunen kan også ha fastsatt egne vilkår.

Veiledning

Kommunen kan gi deg veiledning om vilkår, ev. behov for forundersøkelser og hvordan du søker om utslippstillatelse.

Du må varsle berørte parter om innholdet i søknaden og sende kopi av varselet til kommunen. Partene må gi ev. uttalelser til deg innen fire uker etter at du sendte varselet.

Deretter sender du søknaden til kommunen. I søknaden må du ha med:

 • om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kap. 12 eller om det søkes om fritak fra kravene 
 • dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives 
 • kart med plassering av avløpsanlegg og utslippssted
 • beskrivelse av utslippsstedet
 • utslippets størrelse i pe (personekvivalenter)
 • interesser som kan bli berørt av etableringen (drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet)
 • oversikt over hvem som er varslet og ev. uttalelser fra berørte parter
 • samtykke fra kommunens planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Annen informasjon

   Avlop.no (Nettside for mindre avløpsanlegg)

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Forurensningsloven § 22 (Krav til utførelse av avløpsanlegg)

   Forurensningsforskriften kap. 12 (Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende)


   Kontaktinformasjon

   Navn: Terese Kolberg Seynaeve

   Tittel: Rådgiver

   Epost: tks@drangedal.kommune.no

   Søkeord

   utslippstillatelse, utslipp, utslippssted, vann, avløp, avløpsvann, avløpsanlegg, avløpsrør, avløpsledning, avløpsgebyr, avløpsavgift, kloakk, kloakkanlegg, kloakkrør, kloakkledning, septik, septikk, septiktank, septikktank, forurensning, forurensing, kloakk, sanitær, brønn, sisterne, cisterne, gråvann, utløp, miljø, vannforsyning, vannkilde, kildevann, brønnvann, vanntank, vannverk, vannmagasin, vannreservoar, vannforurensning, vannforurensing, vannkvalitet, drikkevann, drikkevannskilde, vannledning, vannrør, kran, tappekran, vannkran, kranvann, spring, vannspring, springvann, ledningsnett, stikkledning, vannledning, samledning, spilledning, fellesledning, kjøkken, do, toalett, wc, vannklosett, klosett, bad, badekar, dusj, vask, vaskerom, utslagsvask, sanitæranlegg, sanitærutstyr, sanitærinstallasjon