Eierseksjonering

Beskrivelse

Eier du et hus eller en større bygning og ønsker å dele opp denne i flere enheter, må du sende en begjæring om seksjonering til kommunen.

Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger. Hver seksjon blir en selvstendig juridisk enhet som kan selges, kjøpes og belånes uavhengig av resten av eiendommen og de andre seksjonene. Seksjonene kan brukes både til bolig- og næringsformål, men må være i samsvar med kommunens regler for hvordan arealene i området kan brukes (arealplan).

Målgruppe

Hus- og bygningseiere

Vilkår

 • Du må være eier av bygningen, for å kunne sende begjæring til kommunen.
 • Seksjonene du planlegger må være i samsvar med kommunens arealplan for området.
 • Krever seksjoneringen bygningsmessige endringer, må disse være godkjent etter plan- og bygningslovens regler for sitt formål (bolig eller næring).
 • For eksisterende bygninger må pålagte bygningsmessige tiltak være gjennomført før seksjonering kan skje. 
 • Hver enkelt seksjon må være en del av bygningen, men ha sin egen inngang og være avgrenset fra de øvrige seksjonene på en fornuftig måte.

Veiledning

Kommunen kan hjelpe deg med å begjære eierseksjonering, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen sender begjæring på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Begjæringen skal inneholde:

 • eiendommens betegnelse (gårds- og bruksnummer)
 • de planlagte seksjonenes formål (bolig eller næring)
 • sameiebrøk for hver seksjon (seksjonenes andel av det totale arealet)
 • vedtekter for sameiet
 • egenerklæring om at lovens vilkår for seksjonering er oppfylt

Du må også legge ved:

 • situasjonsplan over eiendommen som viser bygninger og fellesareal
 • plantegninger over bygningens etasjer (også ev. kjeller og loft), med tydelig avmerking av grensene for seksjonene, formålet for de enkelte rom og forslag til seksjonsnummer
 • navneliste over ev. leietakere

Søknadsskjema

Søknadfrist: <p>Søknader behandles fortløpende.</p>

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Dersom kommunen nekter seksjonering, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til departementet.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Eierseksjonsloven kap. 2


   Kontakinformasjon

   Navn: Torbjørn Øygarden

   Tittel: Ingeniør

   E-post: torbjorn.oygarden@drangedal.kommune.no

   Søkeord

   Seksjonering, eierseksjonering, eierseksjon, reseksjonering, salg, kjøp, omsetning, belåning, inndeling, oppmåling, tinglysing, bygningseier, hus, eiendom, boligbygg, boligblokk, horisontaldelt, vertikaldelt, tomannsbolig, firemannsbolig, rekkehus, kjedehus, utskillelse, juridisk enhet, bruksenhet, bolig, seksjon, enerett, sameie, sameiebrøk, seksjoneringsbegjæring, boligseksjon, boligseksjonering, næringsseksjon, boligformål, næringsformål, leilighet, leilighetsbygg, hybel, leiegård, bygård, forretningsgård, næringsbygg, deling, oppdeling, delingsforretning