Kommunale avgifter og ny forskrift vann og avløp

Innhold

Ny forskrift vann og avløp i Drangedal kommune.

Drangedal kommune har i samarbeid med EnviDan utarbeidet en ny vann og avløpsgebyr forskrift for Drangedal kommune. Målet med forskriften er at den skal være rettferdig, tydelig og fleksibel.

13.februar ble den nye forskriften for vann og avløp vedtatt av kommunestyret. Den kan leses i sin helhet på lovdata her.

Den nye forskriften er gjeldene fra og med 1.juni.

 

Hvordan kommer kommunen frem til prisene på gebyrene?

Tjenester knyttet til vann, avløp, renovasjon og feiing er basert ut i fra selvkost. Det vil si at man som innbygger betaler det som det koster kommunen å tilby disse tjenestene. Kreves det inn mer i kommunale avgifter enn hva det koster kommunen må overskuddet settes på fond og tilbakeføres innbyggerne i løp av fem år enten gjennom reduserte kommunale avgifter eller ved at avgiftene ikke økes. Det samme gjelder ved et underskudd, da må underskuddet inntjenes ved å øke avgiftene.

Det vil si at et eventuelt overskudd fra kommunale avgifter kan ikke brukes på andre tjenester eller områder i kommunen, men kun tilbakeføres til innbyggerne gjennom lavere avgifter.

 

Hvilke vann og avløpsgebyr finnes?

 

 

                       

Vann og avløpsgebyrene kan deles inn i årlige- og engangsgebyrer. Engangsgebyrer blir fakturert om man kobler seg på kommunalt vann og/eller avløp og er en engangssum.

De årlige gebyrene er gebyrer som betales hvert år er delt inn i fast del og variabel del. Fast del er en fast sum som gjelder for alle abonnentene som er knyttet til vann og/eller avløp uavhengig av størrelse eller type bolig.

Variabel del er basert på størrelsen på boligens bruksareal (BRA), eller faktisk forbruk gjennom vannmåler.

 

Hva er nytt?

Tilknytningsgebyr

I gammel forskrift måtte man betale tilknytningsgebyr ved nybygg, utvidelse over 50 BA (beregnet areal), seksjonering.

I ny forskrift ilegger ikke tilknytningsgebyr ved utvidelse/påbygg, eller ved seksjonering. Og betales per eiendom, ikke per boenhet.

 

 

Årsgebyr – fast del – boenheter

I gammel forskrift betalte man ett årsgebyr per eiendom i fast delen av årsgebyret, uavhengig av hvor mange boenheter som er registret på eiendommen.

I ny forskrift betaler man ett årsgebyr per boenhet registrert på eiendommen. Om man har en ekstra boenhet i boligen som man ønsker fjernet ber vi deg ta kontakt med kommunen som kan bistå og gi råd knyttet til dette.

 

Årsgebyr – variabel del – BA/BRA

I gammel forskrift ble den variable delen fastsatt slik:

(Bruksareal (BRA) omgjort til beregnet areal (BA), så plassert i tilhørende gruppe) x omregningsfaktor = variabel del årsgebyr.

 

I den nye forskriften bruker man boligens bruksareal (BRA) som grunnlag. Den variable delen fastsettes derfor slik i den nye forskriften: 

Bruksareal (BRA) x omregningsfaktor = variabel del årsgebyr.

 

Bruk av omregningsfaktor gjør at man kan gå fra størrelsen på boligen som er oppgitt i BRA/m2 til kubikk/m3 som beskriver vann og avløpsforbruk. Omregningsfaktoren tar derfor størrelsen (BRA) på boligen din og gjør dette om til forventet forbruk kubikk (m3, måleenheten for vann og avløp).

Anbefaling fra EnviDan omregningsfaktoren satt til 1,2 m3 per m2 bruksareal (BRA). jf Forskrift om begrensing av forurensing (Forurensningsforskriften) § 16-4 «Det stipulerte forbruket skal i størst mulig grad tilsvare reelt forbruk».

 

Du kan derfor regne ut hvor mange m3 du må betale for boligen din slik:

 

BRA x 1,2= Forventet vann og avløps forbruk i kubikk/m3

 

Om boligen din er 100 BRA stor blir det slik:

100 x 1,2 = 120 m3 i året.

 

Om du ønsker å finne ut hva dette utgjør i kroner i året er alle vann og avløps gebyrsatsene tilgjengelige her i sin helhet.  

 

Årsgebyr – variabel del – vannmåler

I gammel forskrift var det pålagt for all næring, kombinasjonseiendommer å ha vannmåler. For boliger og fritidsboliger var vannmåler valgfritt.

I den nye forskriften er vannmåler pålagt for næring, kominasjonsbygg, nybygg og nye tilkoblinger til vann- og avløp. Det vil si nyoppførte boliger og fritidsboliger er pålagt å installere vannmåler etter ny forskrift.

Du står fri til å installere hvilken vannmåler du selv ønsker. Husk å melde vannmålerinstallasjonen inn til kommunen. Les mer om dette og vannmåler her.

For bygg under oppføring er det lurt å legge opp rørsystemet slik at det er plass til en vannmåler ved et senere tidspunkt. Dette vil spare fremtidige kostander knyttet til installasjon.

 

Årsgebyr – fast og variabel del – næring

Næring har i gammel forskrift betalt ett årsgebyr per eiendom uavhengig av boenheter. Årsgebyret har vært halve prisen av årsgebyr bolig/fritid.

I den nye forskriften vil antall årsgebyr settes ut i fra diameteren på inntaksledningen. Drangedal kommune har derfor i mai og juni dratt ut på befaring til næringene i kommunen. Tabellen under viser de forskjellige kategoriene og antall fastledd man må betale etter dimensjonen på inntaksledningen.

All næring skal ha vannmåler. Det har vært forskjellige satser pr m3 for næring basert på forbruk over 1500m3 og under 1500m3, hvor næring som har forbruk under 1500m3 har betalt en høyere sats enn næring med forbruk over 1500m3.

Prisene per m3 for næring vil være samme som for bolig, jf Forskrift om begrensing av forurensing (Forurensningsforskriften) § 16-5. Det vil si at næringer som tidligere har et forbruk på under 1500m3 vil nå få en lavere m3 pris med den nye forskriften. Gebyrsatsen for næring med forbruk under 1500m3 i året var tidligere 27,45 kr inkl mva for vann og 29,98 kr inkl mva for avløp. Den nye satsen blir nå 13,73 kr for vann inkl mva og 14,99 kr inkl mva for avløp.

 

Gebyrsatser

Trykk her for gjeldene gebyrsatser

 

 

 

 

Mer om kommunale avgifter

Kommunale avgifter består av områdene vann, avløp, renovasjon og feiing.

 

Vann

Om man er tilkoblet kommunalt vann betaler man årsgebyr som består av en fast del, og en variabel del. Fast delen er lik for alle og settes etter antall boenheter, mens den variable delen er basert ut i fra bruksareal (BRA) til boligen regnet om til m3, eller faktisk forbruk gjennom vannmåler.

Verdt å vite: Om man har privat vann betaler man ikke noen avgift.

 

Avløp

Om man er tilkoblet kommunalt avløp betaler man årsgebyr som består av en fast del, og en variabel del. Fast delen er lik for alle og settes etter antall boenheter, mens den variable delen er basert ut i fra bruksareal (BRA) til boligen regnet om til m3, eller faktisk forbruk gjennom vannmåler. Vann målt inn i boligen tilsvarer brukt m3 på avløp om man har vannmåler.

Verdt å vite: Om man har privat avløpsløsning, som septik, tett tank eller minirenseanlegg betaler man for tømming utført av IATA.

 

Renovasjon

Det er tvungen renovasjon i Drangedal kommune. Det vil si at om du eier en bolig eller fritidsbolig må man betale for renovasjon. IATA utfører tjenenesten og gebyrsatser kan sees på iata.no.

Verdt å vite: Om man har hjemmekompost kan man søke IATA om årlig fradrag på renovasjonsavgiften. Om man har barn under 3 år kan man bestille større restavfallsbeholder uten å betale mer. Det vil si at man betaler for en 140L, men får en 240L beholder så lenge barnet er under 3 år.

 

Feiing

Feiing og tilsyn er en lovpålagt tjeneste. Man betaler avgift per pipeløp på boligen. Feiing er en behovsprøvd tjeneste, det vil si at man betaler ikke for et stykk feiing i året. Det er feieren som vurderer hvor ofte det er behov for at det skal feies og det kan ta opptil fire år mellom hver gang. Tilsynsdelen av avgiften består av kontroll av røykvarsel og slukkeutstyr, og informasjon og veiledning. Feier kan nåes på mobil: 950 51 993

Verdt å vite: Fritidsboliger betaler ikke for feiing og tilsyn, men kan ta kontakt med feier ved behov for feiing.

 

 

Hvordan kommer kommunen frem til prisene på gebyrene?

Tjenester knyttet til vann, avløp, renovasjon og feiing er basert ut i fra selvkost. Det vil si at man som innbygger betaler det som det koster kommunen å tilby disse tjenestene. Kreves det inn mer i kommunale avgifter enn hva det koster kommunen må overskuddet settes på fond og tilbakeføres innbyggerne i løp av fem år enten gjennom reduserte kommunale avgifter eller ved at avgiftene ikke økes. Det samme gjelder ved et underskudd, da må underskuddet inntjenes ved å øke avgiftene.

Det vil si at et eventuelt overskudd fra kommunale avgifter kan ikke brukes på andre tjenester eller områder i kommunen, men kun tilbakeføres til innbyggerne gjennom lavere avgifter.

 

 

Hvor ofte kommer faktura for kommunale avgifter?

 

Man kan velge om man vil ha de kommunale avgiftene fordelt over 1 (årlig), 4 (kvartal) eller 12 (månedlig) fakturaer i året. Om du ønsker å endre hvor ofte du mottar faktura ta kontakt med servicekontoret på 35 99 70 00 eller gjennom epost på ssm@drangedal.kommune.no.

 

 

Hvordan endrer jeg måten jeg mottar fakturaen for kommunale avgifter?

Faktura for kommunale avgifter sendes ut i følgende rekkefølge

1) Avtalegiro / eFaktura / EHF

2) Vipps

3) Digipost

4) Papir

 

Har du f.eks avtalegiro vil du motta den der. Har du ikke avtalegiro men f.eks. sagt ja til å motta fakturaer i Vipps, vil du få fakturaen i Vipps. Om du ikke har Vipps vil du da motta den i Digipost osv. Har du ingen av de 3 valgene, vil du motta fakturaen på papir. Det samme hvis du har reservert deg mot digital kommunikasjon.

Drangedal kommune kan ikke endre måten du mottar fakturaen på. Om man ønsker å endre måten man får fakturaen på må man selv gå inn på hver alternativ og enten avslutte eller deaktivere den aktuelle tjenesten. Mer om hvordan man gjør dette kan leses på infobrevet som tidligere er sendt ut til alle innbyggere. 

 

 

Vannmåler

En vannmåler måler hvor mye vann og avløp som en bolig/fritidsbolig/næring bruker. Har man vannmåler betaler man for det man har brukt og ikke etter størrelsen på boligen/fritidsboligen. Gjennom vannmåler har man mulighet til å påvirke størrelsen på den variable delen av årsgebyret. Bruker man mindre, betaler man mindre. Man forventer at et voksent menneske bruker mellom 40-60 m3 i året.

Drangedal kommune tilbyr ikke kommunale vannmålere. Det betyr at man må betale for vannmåler og innstallering selv. Installering skal skje av godkjent rørlegger, og rørlegger må gå inn på Drangedal kommune, fylle ut og sende inn vannmålerskjema  Når skjemaet er mottatt vil kommunen endre de kommunale avgiftene på eiendommen. Det er krav om at det tas bilde av vannmåleren og at vannmåleren er plombert. Les mer om vannmåler og innstalering her.

Vannmåleravlesningskort sendes ut en gang i året i desember. Man betaler etter a-konto. Det vil si at man betaler et forskudd basert på forbruket året før. Om man bruker mindre vil man få dette tilbakebetalt ved årsoppgjøret på neste faktura. Om man har brukt mer må differansen betales inn på neste faktura.

Verdt å merke seg: Selv om vannmåleren kun leses av en gang i året, kan man enkelt følge med på sitt eget forbruk gjennom året ved å følge med på vannmåleren sin målerstand.  

 


Publisert: 05.12.2019 10:21
Sist endret: 05.12.2019 10:24