Forslag til endring av vedtekter for barnehage i Drangedal kommune

Innhold

Vedtekter for barnehagen i Drangedal kommune foreslåes endret. Dette foretas formelt med politisk behandling i Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur og i Kommunestyret.

Barnehagenes foreldreråd, Samarbeidsutvalg og ansatte har uttalerett og frist for høringsuttalelse for disse er satt til 22.06.2021.

Høringsbrev, forslag til endring, vedtekter vedtatt 15.11.2018 og forslag til nye vedtekter er sendt ut til barnehagene og informasjon er lagt ut på MyKid.

 

Forslag til endring:

 

Gammelt punkt 7, de to første avsnittene og nest siste avsnitt:

7.    Opptak og oppsigelse

Opptak i kommunale barnehager skjer to ganger i året.
For hovedopptak til nytt barnehageår 15.august er søknadsfrist satt til 1.mars
For supplerende opptak er søknadsfrist satt til 1.september for oppstart ved nyttår.

Lov om barnehager §§ 12 og 13 gjelder, og supplerende opptak følger reglene for prioritert opptak.
Søknad om plass i barnehagene skjer på eget søknadsskjema vedlagt nødvendige bekreftelser
Hovedopptak skal være foretatt innen 10.mai.

Klageadgang
Avslag på søknad om plass i barnehagen ved hovedopptak er enkeltvedtak og kan påklages etter forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 6. Ved supplerende opptak gjennom året, er det kun barn med rett til prioritet etter barnehageloven § 13 som kan klage.

 

Forslag til nytt punkt 7, de to første avsnittene og nest siste avsnitt:

7.    Opptak og oppsigelse

Det foretas et samordnet opptak av barn i alle barnehagene til nytt barnehageår 15.august.
Dette opptaket gjelder for barn som har lovfestet rett til barnehageplass.
Søknadsfristen er satt til 1.mars.

Det foretas også løpende opptak når det blir ledige plasser i løpet av barnehageåret.
Dette gjelder for barn med og uten barnehageplass som søker utenom fristen 1.mars.

Følgende §§ i Lov om barnehager gjelder:

  • § 16 Rett til plass i barnehage
  • §17 Samordnet opptaksprosess i kommunen
  • § 18 Prioritet ved opptak

Alle søknader skjer via kommunens internettløsning.
Hovedopptaket skal være foretatt innen 10.mai.

Klageadgang
Avslag på søknad om plass i barnehagen ved opptak til fristen 1.mars for barn med lovfestet rett til barnehageplass er enkeltvedtak. Avslaget kan påklages etter forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 6. Ved løpende opptak gjennom året , er det kun barn med rett til prioritet etter barnehageloven § 18 som kan klage.

 

 

Gammelt punkt 8, første avsnitt:

8.    Åpningstid

Barnehageåret er fra 15.august til 14.august neste år. Barnehagene i Drangedal er åpne 10,5 time pr. dag. Åpningstiden i barnehagene er mellom kl. 06.30 og kl. 17.00

 

Forslag til nytt punkt 8, første avsnitt:

8.    Åpningstid

Barnehageåret er fra 15.august til 14.august neste år.
Barnehagene i Drangedal er åpne 9,5 time pr. dag. Åpningstiden i barnehagene er mellom kl. 07.00 og kl. 16.30.
Det er mulig for foreldre å gjøre avtale med den enkelte barnehage om utvidet åpningstid når begge foreldre på grunn av sitt arbeid har ett reelt behov for barnehage fra kl. 06.45 og/eller til kl. 16.45.


Publisert: 04.06.2021 10:19
Sist endret: 04.06.2021 10:20