Godkjennelse av detaljreguleringsplan for Smibekkhavna.

Innhold

Kommunestyret har behandlet saken i møte 03.05.2018 sak 25/18
Kommunestyrets vedtak:

Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 12 - 12 vedtas detaljreguleringsplan for Smibekkhavna med plankart, planbeskrivelse, og bestemmelser.
Detaljreguleringsplanen godkjennes med følgende endringer:
Det legges inn en hensynssone – Faresone ras og skredfare H 310 i henhold til ROS - analyse.

Reguleringsplanen kan sees på Servicekontoret, og på kommunens hjemmeside.

Saksutskrift - Detaljreguleringsplan for Smibekkhavna, endelig godkjenning.
Planbeskrivelse detaljreguleringsplan for Smibekkhavna.
Reguleringsplan justert 10.04.2018
Reguleringsbestemmelser detaljregulering Smibekkhavna
Godkjennelse av detaljreguleringsplan Smibekkhavna

www.drangedal.kommune.no

Frist for å klage på vedtaket er satt til 1 juni 2018.
En eventuell klage sendes til Samfunn og kommunikasjon, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal eller til postmottak@drangedal.kommune.no .

 


Publisert: 09.05.2018 11:44
Sist endret: 09.05.2018 12:02