KDP Toke med Oseidvann - revidering. Begrenset høring

Innhold

 

Kommunedelplan for Toke med Oseidvann - revidering. Begrenset høring

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 20.06.2019 sak 23/19.
Følgende vedtak ble fattet:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 sendes revidert forslag til kommunedelplan for Toke med Oseidvann med bestemmelser, planbeskrivelse og plankart ut på begrenset høring og offentlig ettersyn.

Frist for uttale settes til 20. august 2019.

Dokumenter i saken finner du her.


Publisert: 21.06.2019 09:17
Sist endret: 21.06.2019 09:36